GDPR

På webbshopen samt medlemsinformation på MSSK's hemsida behandlar vi personuppgifter som tillhandahålls av Medlemmen för att uppfylla och bekräfta villkoren för att behandla och hantera elektroniska order, leveranser, medlemskap och för den nödvändiga kommunikationen.

Allmänna bestämmelser

1. Personuppgiftsansvarig, i enlighet med GDPR (hädanefter kallad „Förordning“) är Per-Erik Norbäck, personnummer 630724-7814, (hädanefter kallad „Personuppgiftsansvarig“);

2. Kontaktuppgifterna för Personuppgiftsansvarig är: pereriknorback@msn.com eller 08-559 24 859

3. Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Källan till personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter som erhållits med samtycke från Medlemmen och samlas genom kontraktet vid ansökan om medlemskapet i MSSK, för att köpa och uppfylla elektroniska order som skapats i Webbshopen, licenshantering samt för bokning av Trackdays, etc.

2. Personuppgiftsansvarig behandlar endast identifierings- och kontaktuppgifter för Medlemmen som är nödvändiga för att kontraktet ska kunna fullföljas;

3. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter för frakt och redovisning och för nödvändig kommunikation mellan de avtalsslutande parterna under den tid som krävs enligt lag. Personuppgifter kommer inte att offentliggöras, kommer inte att överföras till andra länder och ej heller delges tredje part som ej finns angivna i denna Integritetspolicy utan skriftligt medgivande från Medlemmen i fråga.

Syftet med databehandling

Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter hos Medlemmen för följande ändamål:

1. Registrering på hemsidan MSSK i enlighet med kapitel 4, avsnitt 2 i GDPR;

2. För uppfyllande av den elektroniska registreringen, beställning eller bokning som skapats av Medlemmen (namn, adress, e-post, telefonnummer, fordonsinnehav);

3. Att följa lagar och förordningar som härrör från kontraktsförhållandet mellan Medlem och Personuppgiftsansvarig;

4. Personuppgifter är nödvändiga för att kontrakt eller medlemskap ska kunna ingås. Kontrakt eller medlemskap kan inte ingås utan personuppgifter:

5. Upprättande och underhåll av medlemsmatrikel:

6. Personnummer vid registrering av SMA-engångslicenser. Personnummer för licensregister lagras innevarande säsong och raderas därefter.

Varaktigheten för lagring av personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig lagrar personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan Personuppgiftsansvarig och Medlemmen. Så länge Medlemmen är medlem i MSSK anses avtalet vara gällande.

2. Personuppgiftsansvarig måste radera alla personuppgifter efter utgången av den period som krävs för lagring av personuppgifter enligt punkten ovan.

Mottagare och personuppgiftsansvarig av personuppgifter

Tredje part som behandlar personuppgifter om Medlemmen är underleverantörer till Personuppgiftsansvarig. Tjänsterna hos dessa underleverantörer är oumbärliga för att medlemskapet eller för att kunna bearbeta den elektroniska ordern mellan Personuppgiftsansvarig och Medlemmen.

Underleverantörerna av Personuppgiftsansvarig är:

  • Webnode AG (e-shop system)
  • PostNord (vid transporter)
  • Google Analytics (webbplatsanalys)
  • Svenska Motorsport Alliansen SMA (engångslicenser) 

Medlemmens rättigheter

I enlighet med förordningen har Medlemmen följande rättigheter:

1. rätten till tillgång till personuppgifter;

2. rätten till rättelse av personuppgifter;

3. rätten att radera personuppgifter;

4. rätten att invända sig mot behandling av personuppgifter;

5. rätten till dataöverförbarhet;

6. rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post skickat till: pereriknorback@msn.com;

7. rätten att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten vid misstänkt brott mot förordningen.

Säkerhet för personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig säkerställer att alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifter;

2. Personuppgiftsansvarig har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa datalagringsutrymmen, i synnerhet säkra tillgång till datorn med ett lösenord, använda antivirusprogram och utföra regelbundet underhåll av datorerna.

Slutbestämmelser

1. Genom att registrera sig på MSSK's hemsida, ansöka om medlemskap eller att placera en elektronisk order i webbshopen bekräftar Medlemmen att den blivit informerad om alla villkoren för personuppgifter och accepterar dem i sin helhet;

2. Medlemmen accepterar dessa regler genom att kryssa i kryssrutan i order inköpsformulär;

3. Personuppgiftsansvarig kan när som helst uppdatera dessa regler. Ny, uppdaterad version måste publiceras på denna hemsida (www.mssk.nu).

Reglerna träder i kraft den 2019-01-01