Rutiner för funktionärer

De olika funktionärsrollerna 

Normalt är det rollerna nedan som behöver bemannas men även andra roller kan bli aktuella beroende på typ av evenemang.  

 • Träningsledare
 • Race Control (1 till 2 personer beroende på event)
 • Rescue Car (1 till 2 personer beroende på event)
 • Depåfunktionär (upp till 3 personer beroende på event)

Generellt gäller att alla funktionärer är på plats mellan 17:00 och ca 21:30 för kvälls-event samt 08:00 och ca 16:00 för heldags-event


Ansvarsfördelning

Träningsledare

 • Tillse att nödvändiga roller är bemannade
 • Att nödvändiga resurser finns för de olika rollerna
 • Arbetsleda de olika rollerna
 • Kontakta räddningstjänsten vid behov
 • Informera förare om regler och rutiner
 • Meddela Race Control om åtgärder (flaggljus, kommunikation över högtalaranläggning etc.)

Race Control

 • Administration av anmälan och licenser
 • Distribuera och ta tillbaka LED-puck, transpondrar
 • Övervaka körningen via kameror
 • Kontrollera LED-ljus i bilarna (gul-, grön- samt rödflagg)
 • Kontrollera LED-skärm vid huvudpostering (övriga signalflaggor)
 • Ev. tidtagning

 Rescue Car

 • Kontrollera att all all utrustning är lastad i räddningsbilen
 • Utföra kontroll banbesiktning före och efter körning
 • Kontrollera att släckare är utplacerade
 • Under körpass bemanna räddningsbilen och vid behov utföra bl.a.;
 • Bärgning 
 • Brandsläckning
 • Sanering
Depåfunktionär

 • Enklare besiktning av deltagande fordon innan start
 • Kontrollera LED-puckens funktion
 • Kontrollera att transponder är korrekt monterad
 • Se till att ankommande har anmält sig innan de kör in i bandepån
 • Se till att det parkeras på angivna platser i bandepå 
 • Se till att deltagare och publik håller sig där de skall vara
 • Utföra ljudmätning enligt instruktion
 • Informera förare och andra eventuella instruktioner från träningsledaren
 • Informera träningsledaren om några problem  
 • Hjälpa till vid större sanering, bärgning

Kortfattade instruktioner

Race Control

 • Alltid befinna sig i race control och vid körning alltid ha skärmarna under övervakning
 • Starta kamerorna på mastvagnen i god tid innan start
 • Förbereda och funktionstesta all teknik inför start
 • Informera träningsledare och funktionärer vid ev. olyckor, brand etc .
 • Sköta logistiken vid utryckning med räddningsbil, traktor, safety car etc.
 • Kommunicera information via radio och högtalaranläggning

Rescue Car

 • Alltid ha heltäckande klädsel i bomull/ylle
 • Vid risk för brand skall alltid brandskyddsutrustning användas
 • Kontrollera att räddningsbilen har rätt och funktionell utrustning inför start
 • Räddningsbilen skall vara placerad antingen vid depåutfarten alternativt skyddad på innerområdet 
 • Alltid vara i eller max 10 sek från bilen under pågående körning
 • Alltid bära med sig radio, även under räddningsaktion
 • Aldrig köra mot färdriktningen om inte träningsledaren uttryckligen säger så
 • Inte köra ut på banan förrän träningsledaren uttryckligen säger så
 • Parkera alltid bakom det fordon som fått stopp med en placering och ett avstånd som ger säkerhet vid ev. påkörning 
 • Avvakta att tävlingsledaren ger klartecken att flytta räddningsbilen och påbörja bärgning


Depåfunktionär

 • Alltid befinna sig på depåområdet
 • Se till att förare och besökare rör sig endast där det är säkert 
 • Håll koll på hastigheten i depån, säg till förare som kör för fort
 • Kommunicera information mellan träningsledare och förare/publik 
 • Håll koll på att de som skruvar med sina fordon har markskydd
 • Informera förare om ev. behov av sanering
 • Tillse att det städas på respektive depåplats efter körning och att ev. miljöfarligt avfall hanteras korrekt
 • Sköta logistiken med ev. påfyllning av räddningsbilens utrustning under eventet 
 • Tillse att all tankning endast sker på startplattan till RC
 • Informera förare och träningsledare om ev fel/brister på bilarna