Stadgar MSSK

Mittsveriges Sportvagnsklubb Ideell förening (MSSK)

Organisations nr: 802523-7671

Bildad 2019-03-13


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Mittsveriges Sportvagnsklubb är öppen alla med ett genuint sportbilsintresse oavsett bilinnehav. Föreningen har som mål att hjälpa medlemmarna att få ut det mesta och det bästa ur sina ögonstenar och ur den gemenskap som ett genuint sportvagnsintresse har med sig.

Föreningen skall aktivt verka för att arrangemang genomförs så som banträffar, utbildningar, utställningar, frukostträffar, företagsbesök etc. både på föreningens hemmabana Mittsverigebanan och på andra platser.

Föreningen skall även aktivt verka för att skapa aktiviteter för ungdomar i föreningen mellan 6-18 år för att främja tillväxten.

Samtliga arrangemang och aktiviteter i klubben är fokuserade på sport- och racingbilar och endast sådana har tillträde till bana under våra banevent (MC, drifting etc. tillåts ej).

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska och juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

6 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till utövarna inom ungdomsverksamheten och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Stadsarkivet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska och juridiska personer med intresse för sportbilar, motorsport och Mittsverigebanans utveckling. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter.

När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Medlemskap beviljas för;

  • Supportmedlem eller;
  • Aktiv medlem eller;
  • Familjemedlem eller;
  • Företagsmedlem

Styrelsen eller den av styrelsen utsedda personen har rätt att avslå ansökan om skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Ansökan får också avslås om sökande tidigare varit medlemmen och utträtt enligt §12 och att sökande inte till ansökan bifogar uteblivna inbetalningar som föranlett utträdet. Medlemskap kan överlåtas om styrelsen så beslutar.

Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

11 § Avgifter

Medlemsavgiften till föreningen fastställs av årsmötet och baseras på medlemsnivå samt föreningens beslutade aktiviteter. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. 

Medlemsavgiften gäller för medlemskap under tolv månader, baserat på perioden 1:a maj till och med 30.e april. Avgiften för första perioden anpassas till den månad medlemskap beviljas. Medlemskap tecknat under april till december gäller från och med dagen för tecknandet till och med 30:e april nästföljande år (5-12 månader). Medlemskap tecknat under januari till april gäller från och med dagen för nyteckningen till och med den 30:e april nästkommande år (12-16 månader).

Medlem kommer uppmanas under april månad att förnya medlemskapet. Medlemsavgift för nästkommande period skall vara erlagd senast den 30:e april innevarande år. 

Avgifterna beräknas utifrån budgeterade kostnader, investeringar, medlemsnivåer samt vilka medlemsförmåner som beslutas inför nästkommande år.

12 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Eventuell överskjutande medlemsavgift betalas inte tillbaka. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

13 § Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

14 § Medlems rättigheter och skyldigheter

En medlem;

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna i utifrån medlemmens valda medlemsnivå

• har rätt till information om föreningens angelägenheter

• skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan

• skall i möjligaste mån kompenseras för de arbetsinsatser han/hon utför mot tredje part i föreningens regi

• skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; via e-post, i föreningens Facebook-grupp och på hemsidan.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorns/revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Röstberättigad medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Supportermedlemmar har ingen rösträtt, övriga har en röst per medlemskap. Medlem som inte har rösträtt har dock yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten.

Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är samtliga medlemmar i föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

8. revisorns/revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

12. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

13. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

c) minst 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.

d) minst 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

e) minst 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 20 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt.

Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida, anslås i föreningens lokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN

23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av 2 till 3 ledamöter. Sammankallande tillser att valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

24 § Revision

Revisorns/revisorernas har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorns/revisorernas skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorns/revisorernas ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorns/revisorernas skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

25 § Sammansättning

Styrelsen skall bestå av ordförande plus 2 till 5 övriga ledamöter varav minst en representant från Norrlands Motorpark AB, 2 till 3 suppleanter samt 1 till 2 revisor(er) och 1 revisorssuppleant. Styrelsen bör bestå av både kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning.

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

26 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

• verkställa av årsmötet fattade beslut

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

• ansvara för och förvalta föreningens medel

• tillställa revisor räkenskaper mm enligt 24 § samt

• förbereda årsmöte

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förfall skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

• förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

• föra protokoll över styrelsens sammanträden,

• se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,

• se till att fattade beslut har verkställts,

• om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,

• årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

• se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,

• se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.

• svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,

• årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

• utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

• se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

• i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, kontrolluppgifter, skattedeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

• föra medlemsförteckning,

• föra inventarieförteckning,

• se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, materiel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

28 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

29 § Ersättningar

Ersättning utgår till styrelsen i form av fritt aktivt medlemskap i MSSK under den tid ledamoten är invald i styrelsen och aktivt medverkar i styrelsearbetet.